คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท ฟลิงเอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ สำหรับอากาศยานไร้คนขับอัจฉริยะเพื่อการขนส่งในเขตพื้นที่ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท ฟลิงเอ็กซ์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ สำหรับอากาศยานไร้คนขับอัจฉริยะเพื่อการขนส่งในเขตพื้นที่ชุมชน ภายใต้แนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต สำนังงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการวัจัยดังกล่าว ตามแผนดำเนินงาน และตามคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้ทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อพัฒนาให้ระบบดังกล่าวมีความพร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ และมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
โดยมีนายไมเคิล บรูซ เคอรี่ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟลิงเอ็กซ์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ และมี นางสาวเซร่า โลห์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟลิงเอ็กซ์ จำกัด และ ดร.โลรองต์ ปาทริก เมเชคช์ วานาญาต์ อาจารย์นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นพยาน