การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หารือการสร้างความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะทำงานภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ได้เข้าหารือการสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง กับศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง อีอีซี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

การประชุมหารือดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ซึ่งเป็นโครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากรสายอาชีวศึกษานำร่องในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมให้แก่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก และมีศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง อีอีซี (EV Conversion Excellent Center EEC) เป็นแหล่งผลิตกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับช่างเทคนิค และผู้ประกอบการอู่ยานยนต์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการทดสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อเป็นไปตามชุดมาตรฐานของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

โดยทาง กฟผ. เล็งเห็นว่าทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงนั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาให้พื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นเมืองพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือดังกล่าว