เปิดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ได้เปิดห้องปฏิบัติการทางด้านวัสดุ ให้น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) วันที่ 24- 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมวัสดุ แนะนำการทำปฏิบัติการทางวัสดุ และได้มีนักศึกษาฝึกงานแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส มาแนะนำเครื่องมือและมาร่วมสาธิตการใช้งาน

วิศวรวัสดุ นั้นกำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นจำนวนมาก ในฐานะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานศึกษาหลักใน EEC จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังคนด้านวิศวกรรม ไม่ใช่แค่ในสาขาวิศวกรรมวัสดุ แต่เป็นในทุกๆ ด้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางการเพิ่มโอกาสให้ได้ทดลอง เรียนรู้ และเปิดประสบการณ์การทางด้านวิศวรวัสดุ ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีผู้ที่เลือกเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของคณะที่มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีนักเรียนเลือกเรียนเป็นอันดับ 1 ในภาคตะวันออก