สร้างความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงาน ได้เดินทางไปร่วมหารือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในการทำความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและร่วมกันจัดอบรมในการพัฒนาด้านวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
  • การนำหลักสูตรอบรมของวสท. เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอรับปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ รวมทั้งประสบการณ์ทางวิชาชีพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถของนิสิตให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และเป็นที่ต้องการของ EEC พัฒนาคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม และการปฏิบัติงานของศูนย์ IC ในอนาคต