คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ.

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ

ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาหลักในภูมิภาคตะวันออก มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย กับศักยภาพของพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและช่วยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นมหาวิทยาลัยหลักเชิงกลยุทธ์ของ EEC (EEC strategic university) มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล โดยทางคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Genomics Thailand Centre คณะเภสัชศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมท่องเที่ยว (EEC Tourism Training Centre) คณะบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการ กินอยู่ดีแพลทฟอร์ม และศูนย์ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยเพื่อหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต