กิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรม

📌 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 -12.00 น. ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกวิศวกรรม สำหรับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา และพื้นที่ใกล้เคียง
จำนวน 60 คน เพื่อนักเรียนได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดมุมมองโลกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรม ดังนี้

  • ฐานที่ 1 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
  • ฐานที่ 2 Advance Innovation Center
  • ฐานที่ 3 KidBright Workshop
  • ฐานที่ 4 3D print and Laser Cut Workshop