ทุนการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ผู้ช่วยนักวิจัยที่ยั่งยืน รอบที่ 2

📢 ทุนการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ผู้ช่วยนักวิจัยที่ยั่งยืน ✅ รอบที่ 2 ✅

📌รูปแบบการให้ทุน
✅ ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุง
✅ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
✅ สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่อื่น ๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยและส่วนงานอื่น

📌จำนวนทุนรวมทั้งสิ้น 13 ทุน
👩‍🎓 ระดับปริญญาโท 9 ทุน
👨‍🎓 ระดับปริญญาเอก และปริญญาโทขเอก จำนวน 4 ทุน

📌ระยะเวลาการให้ทุน
✅ ระดับปริญญาโท 2 ปี
✅ ระดับปริญญาเอก 3 ปี
✅ ระดับปริญญาโทขเอก 4 ปี

📌ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
👷‍♂️ นิสิตแรกเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565*
👩‍🔬 เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา* ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

📌หลักฐานประกอบการสมัคร
⭕ ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ
⭕ สำเนาใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษาหรือผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
⭕ เอกสารที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ลงนามรับรองการเป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ พร้อมระบุหัวข้องานวิจัย**

📌ระยะเวลาการรับสมัคร
📅 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565
📌ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

⭕ รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/…/1ljX9luP1RG9DdEdyX8Sk9B…/view

⭕ ใบสมัครทุน
PDF Version https://drive.google.com/…/10lJu6DHkuzNIpkGXhxM0QL…/view
Word Versionhttps://docs.google.com/…/10fOcb2B83R9Sg_Ycx1sRpE…/edit.

* ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาโทเฉพาะ แผน ก

** ผู้สมัครเป็นผู้ติดต่ออาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์