รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังรายนามต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง (อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นพี่ (อายุการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี) ผู้มีจำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุดและเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ดาวรุ่ง (อายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 7 ปี) ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 ที่มีค่าดัชนีผลกระทบสูงสุด และเป็น First/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง (อายุการปฏิบัติงาน 13-20 ปี) ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวนสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564