ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ดังรายวิชาต่อไปนี้

  • 50122564 Manufacturing Processes Laboratory I
  • 50121459 Basic Engineering Tools and Operations
  • 50122159 Engineering Tool Operations Laboratory
  • 50132359 Integrated Design and Manufacturing
  • 50121359 Engineering Material and Mechanical Laboratory

หมายเหตุ นิสิตที่เข้าเรียนรายวิชาข้างต้นทุกคนต้องเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนในคาบเรียนแรก หรือก่อนเข้าปฏิบัติการครั้งแรก