คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (บางขุนเทียน) ในการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (บางขุนเทียน) จำนวน 80 คน ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านหลักสูตร และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง EEC Automation Park โดยได้มีการแนะนำภาควิชาและหลักสูตรจากคณาจารย์ ผู้แทนสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งสิ้นจำนวน 8 หลักสูตรดังนี้

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • วิศวกรรมสมองกลฝังตัว (Embedded System Engineering)

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการแนะนำหลักสูตร ได้จัดกลุ่มนักเรียนในการเข้าชมห้องปฏิบัตการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช ศูนย์ AIC ชั้น 1 อาคารเกษม จาติกวณิช ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานของน้องๆ ครั้งนี้จะทำให้น้องมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอนาคต