คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 39

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานทางด้านวิศวกรรม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 39 ณ ห้อง CL202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565