ทุนการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ผู้ช่วยนักวิจัยที่ยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ผู้ช่วยนักวิจัยที่ยั่งยืน
.
รูปแบบการให้ทุน
ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และสนับสนุนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
.
จำนวนทุนรวมทั้งสิ้น 25 ทุน
ระดับปริญญาโท 20 ทุน
ระดับปริญญาเอก และปริญญาโทขเอก จำนวน 5 ทุน
.
ระยะเวลาการให้ทุน
ระดับปริญญาโท 2 ปี
ระดับปริญญาเอก 3 ปี
ระดับปริญญาโทขเอก 4 ปี
.
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
นิสิตแรกเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565*
เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา* ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
.
หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ลงนามรับรองการเป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ พร้อมระบุหัวข้องานวิจัย**
.
ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/3sZFPGP
การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38

* ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาโทเฉพาะ แผน ก
** ผู้สมัครเป็นผู้ติดต่ออาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์