การประชุมสร้างความร่วมมือนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และไทยในด้านแพลตฟอร์ม สำหรับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมและต่อเนื่อง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี และ Dr. Jeong Hyop LEE ในการเยี่ยมชมโครงการด้านแพลตฟอร์มทางการแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และไทยในด้านแพลตฟอร์ม สำหรับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมและต่อเนื่อง และได้มีการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา โครงการต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย