ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญยาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน 10 ทุน
.
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/zDMW0 หรือ https://dst.gov.in และ https://www.insaindia.res.in และดำเนินการสมัครโดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น12) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเพทยฯ 10400 ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 พร้อมส่งสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ plainphan.s@mhesi.go.th