ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (UM ISS) ประจำปี 2022 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดดังภาพแนบ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ oia@um.ac.id หรือ www.oia.um.ac.id