โครงการเสวนา แนวทางการดำเนินงานในเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จากแหล่งทุนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (Sci park)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสวนา แนวทางการดำเนินงานในเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จากแหล่งทุนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (Sci park) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีแหล่งทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดสู่TRLที่สูงขึ้น และให้นักวิจัยมีโอกาสเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม ผ่านการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนักวิจัยผู้ประสบความสำเร็จในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภายในงานได้มีกิจกรรม การบรรยายระบบการทำงาน และการบริหารจัดการจากแหล่งทุนอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (Sci park) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออก และเสวนาหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานในเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ตำแหน่งผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก และ รองศาสตราจารย์
ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ชมแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยหลัก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมยุทธศาตร์ของประเทศ ในอดีตรัฐบาลมีนโยบายยกระดับรายได้ของประเทศไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาโดยมีโครงการ Eastern Seaboard และในสามปีที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบาลให้ประเทศไทยหลุดกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยกำหนดจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ คณะฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และ ประชาชนในพื้นที่โดยนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตหรือการเพิ่มมูลค่า เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีแหล่งทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดสู่ TRL ที่สูงขึ้น และเพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมดังกล่าว