คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.00น. โดยการลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 เพื่อจัดทำ Knowledge Stock (คลังความรู้) รวบรวมทรัพยากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งที่มีอยู่ และกำลังดำเนินการ ทำเป็นระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของแต่ละภูมิภาค อาทิ ข้อมูลบุคคล หน่วยงานที่ดำเนินการ วารสาร บทความที่ตีพิมพ์ แพลตฟอร์มต่าง ๆ และชุดความรู้หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.2 เพื่อจัดทำหลักสูตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ( Knowledge and Technology Transfer) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการเสริมและพัฒนาทักษะ เพิ่มความสามารถ ให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Roadmap) นำมาวิเคราะห์ศักยภาพ ของพื้นที่โดยใช้ชุดข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น นำไปสู่การลงทุนในพื้นที่

ก่อนพิธีลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้บริหารโครงการ “การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่น (Technology Roadmap & Knowledge Stock)” กล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ และที่มาของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่ การบรรยาย “Open Knowledge to Society” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานและเจตจำนงในความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนเข้าสู่พิธีการลงนาม

โดยการลงนามดังกล่าวมีผู้ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงานดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้บริหารโครงการฯ