ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) โดยสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ทุน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
.
www.ocsc.go.th/node/7389 หรือ Scan Qr Code ดังภาพแนบ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 02-547-1911 โทรสาร 02-547-1346