นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม The Purifier นิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 หัวข้อ Preserve จากกิจกรรมโครงการ PTTEP Teenegy ปีที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ จากผลงานระบบปลูกหญ้าทะเลอัจฉริยะแก้ปัญหาแพลงก์ตอนบลูม และลดปริมาณไมโครพลาสติกในทะเล (The Smart Seagrass Planting and Purifier-Water System) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ไอคอมสยาม

ทีม The Purifier ประกอบไปด้วย
นายพงศธร ชมแก้ว
นายสุชัชจ์ ขวัญยืน
นางสาวชยาพร ศิริบำรุงสุข.
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ

โครงการ PTTEP Teenegy ปีที่ 8 เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้ามี่สวนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวส่ารเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ภายใต้กลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย ผ่านการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสำหรัยนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระกับปริญญาตรี”