มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE2021)

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE2021) จากผลงาน ระบบสำหรับโรงพยาบาลและผู้ติดเชื้อที่ต้องแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) “แพลตฟอร์ม weSAFE@HOME by BUU” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งงานดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : NIA และ Startup Thailand เมื่อวันพุธ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.30-09.30 น.
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ดังลิงก์แนบ
https://www.facebook.com/NIAThailand/videos/1283584002102088

รางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานประเภทหน่วยงานภาครัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐที่มี พรบ. เฉพาะ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ และมีผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริม และใช้ในการดำเนินการเพื่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยคุณลักษณะของนวัตกรรมต้องมีความใหม่ อรรถประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีจำนวนการใช้งานและมีศักยภาพที่ดีในการใช้งาน มีโอกาสในการพัฒนาและขยายผลในอนาคต

โดยมีหน่วยงานเข้ารับรางวัลดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบการดูแลผู้ป่วยกักตัวสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (weSAFE@Home)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมตู้ความดันบวกเพื่อใช้ในกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก