เตรียมความพร้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเข้าสู่การจัดอันดับ THE Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเข้าสู่การจัดอันดับ THE Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน และมีแนวทางสำคัญเพื่อนำไปสู่การจัดอันดับ The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการวางแผนการดำเนินงานภายในคณะฯ ต่อไป
.
สามารถรับชมบันทึกเทปรายการย้อนหลังได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=cDF_qLouoCk