นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ EEC Automation Park เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการดูงานดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) จัดโดยสถาบันภาษา ศูนย์บริการวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา