ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต